ഉള്ളിലോ പുറത്തോ

പറയാനാവാത്തൊരു ദൂരം
മുന്നിൽ നിവർന്നു കിടക്കുന്നു
അനങ്ങാനാവാതെ ഞാനൊരു
പാറപോലെ ഇരിക്കുന്നു
ഉടച്ചൊരുക്കാനാണെങ്കിൽ ഉറപ്പില്ല
ഒഴുക്കിൽചേരാമെന്നാകിൽ അലിയുകയുമില്ല
അഴുകിപ്പോകുന്നതുവരെ ഇങ്ങനെ
മാളങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന
ആശയക്കുഴപ്പത്തിന്റെ കുന്നായ്
തരിശുകിടക്കുകയെന്ന വിധിയെ പഴിച്ചിരിക്കവേ
ഉള്ളിലാണോ പുറത്താണോ എന്നറിയാത്തൊരു
തേങ്ങലുണർന്നതു കേട്ടു
ഉള്ളിലാവാം പുറത്താവാം
ഉള്ളിൽത്തന്നെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതാവാം
പുറത്തായിരിക്കുമ്പൊഴും
ഉള്ളിലാണെന്ന് തോന്നിക്കുന്നതാവാം
പുറത്താണു ഞാനെന്നുതോന്നലാൽ
ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി
കണ്ടൊരാളെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്നതായ്
തേങ്ങുന്നതെന്തുനീ അപരിചിതനോട് ചോദിച്ചു
തേങ്ങുന്നതെന്തുനീ എന്നുതന്നെ ഉത്തരം
ഉള്ളിലാണെങ്കിലോ ഞാനെന്നാളലാൽ
പുറത്തേക്ക് നോക്കി
കണ്ടൊരാളെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്നതായ്
തേടുന്നതാരെ നീ അപരിചിതനോട് ചോദിച്ചു
തേടുന്നതാരെ നീ എന്നുതന്നെ ഉത്തരം