ധൂർത്ത്

ഒരുകിലോ അരി,ഒരു തേങ്ങ
ഒരുലിറ്റർ പാൽ,അരക്കിലോ പഴം
പത്തു മുട്ട,പ്രാതലിന്റെ മാവ്
അൽ‌പ്പം പച്ചക്കറി
എന്നിവയാണ് നൂറുരൂപ

ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന്
പനിക്കുള്ള ഗുളിക
ചൊറിച്ചിലിന്റെ ഓയിന്മെന്റ്
ഒരു കവർ കോണ്ടം
എന്നിവ മറ്റൊരു നൂറു രൂപ

ഒരു സിനിമ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സായാഹ്നനടത്തം
അതുമല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുവീട്ടിലേക്കൊരു യാത്ര
അതിന്
മൂന്നാമതൊരു നൂറുരൂപകൂടി വേണം

നിൽക്കൂ...
അരക്കിലോ അരി
അരലിറ്റർ പാൽ
അഞ്ചുമുട്ട
അരക്കിലോ മൈദ
അൽ‌പ്പം പച്ചക്കറി ഇത്രയും മതി

ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന്
പനിക്കുള്ള ഗുളിക
ചൊറിച്ചിലിന്റെ ഓയിന്റ്മെന്റ്.....
കോണ്ടം ഓരോന്നായി കിട്ടുമോ..?

ഹൊ!
ഒരു സിനിമ!
ഒരു സായാഹ്നനടത്തം!!
ബന്ധുവീട്ടിലേക്കൊരു യാത്ര...!!!
ദൈവമേ എന്തൊരു ധൂർത്താണ് ജീവിതം...