മരിച്ചെങ്ങോട്ടു പോകും....

ഏതാണ്ടിങ്ങനെ തന്നെയാണ്
അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്,
എന്റെ അപ്പൂപ്പന്മാർ..
തിന്നും കുടിച്ചും
മദിച്ചും...


അവർ ബീഡിയും സിഗരറ്റും വലിച്ചുകാണും
പൊയില മുറുക്കാൻ ചവച്ചുകാണും
പനങ്കള്ളും പട്ടച്ചാരായവും കുടിച്ചുകാണും
ആണല്ലേ....
പെണ്ണുപിടിച്ചും കാണും
മിന്തി കെട്ടി പുറത്തിറങ്ങും മുൻപ്
കൂടെ കിടന്നവളെ
“പൊലയാടിച്ചി”
എന്ന് വിളിച്ചും കാണും

അവരെവിടെപ്പോയി...?
മരിച്ചുപോയി.

മരിച്ചെങ്ങോട്ടുപോയി?
..........

ഏതാണ്ടതുപോലെതന്നെയാണ്
ഞാനും ജീവിക്കുന്നത്
തിന്നും കുടിച്ചും
മദിച്ചും....
പട്ടച്ചാരായവും പനങ്കള്ളും കൊതിച്ചും
പൊയില ചവച്ചും
ബീഡിയും കഞ്ചാവും വലിച്ചും
പെണ്ണുപിടിച്ചും
പിടിവിട്ടാലുടൻ തേവിടിച്ചീന്ന് വിളിച്ചും..
ആണല്ലേ...

അവരെപ്പോലെ ഞാനും
മരിച്ചുപോകും
മരിച്ചെങ്ങോട്ടുപോകും...?
...................

ഉണരുമ്പോൾ മാത്രം ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്ന
ഉപസ്ഥമേ പറ
നമ്മൾ മരിച്ചെങ്ങോട്ടുപോകും...!