പൊഴി

*ഒരു മൊബൈൽ വീഡിയോ കവിത :) എന്റെ കാർബൺ കെ550 ഉപയോഗിച്ചു പിടിച്ചത്..