22/4/10

ശവം+ശവം=ശവംകുഴിച്ചുകുഴിച്ചു പുറത്തെടുക്കുക
ഒരു ശവത്തിൽ നിന്നും
മറ്റേ ശവത്തെ..
മൂക്കും മുലയും മുറിഞ്ഞ
ഹാരപ്പൻ ശില്പങ്ങൾ പോലെ
അണിനിരത്തുക
ഓരോന്നിലും അടക്കം ചെയ്ത
മറ്റോരോന്നുകളെ..

കണ്ടെടുക്കുക,
ഒരു ശവത്തിന്റെ സ്വപ്നക്കൊടുമ്പിരി
മറ്റേ ശവത്തിന്റേതിൽ നിന്ന്,
ഒരുശവത്തിന്റെ വിശപ്പുകല്ല്
മറ്റേ ശവത്തിന്റേതിൽ നിന്ന്,
ഒരു ശവത്തിന്റെ കാമക്കഴപ്പ്
മറ്റേ ശവത്തിന്റേതിൽ നിന്ന്....

അങ്ങനെയങ്ങനെ-
കുഴിച്ചുകുഴിച്ചു പുറത്തെടുക്കുക,
പരസ്പരം വിഴുങ്ങിമരിച്ച
രണ്ടു കാളശവങ്ങളുടെ പൂതലിച്ച ജീവിതം,
ഒരു ശവം മറ്റേ ശവത്തെ ആർത്തിയോടെ
വിഴുങ്ങുന്നതിന്റെ ആവർത്തനചക്രം....
അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാം...
ഒരുശവം മറ്റേ ശവം തന്നെയല്ലേ
എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധം ശവം!

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. പരസ്പരം വിഴുങ്ങിമരിച്ച
  രണ്ടു കാളശവങ്ങളുടെ പൂതലിച്ച ജീവിതം,

  ശവം!!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഒരു ശവം മറ്റേ ശവം തന്നെയല്ലേ?
  നിശ്ചലത എല്ലാറ്റിലും ഒന്നാണ്!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. കുഴിച്ചുകുഴിച്ചു പുറത്തെടുക്കുക
  ഒരു ശവത്തിൽ നിന്നും
  മറ്റേ ശവത്തെ.....

  ആഴമുള്ള വരികൾ....

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ