നിഷ്കാസിതൻ

നിർത്തൂ
ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തോട് പറയുന്നു
അത് കേൾക്കുന്നില്ല
നിർത്താതെ നിർത്താതെ അത് മിടിക്കുന്നു
എന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയോ കടന്നുകൂടിയ
ഒരു പരാദജീവിയെപ്പോലെ അത് എന്റെ ചോരകുടിക്കുന്നു
എന്നെ പരവേശപ്പെടുത്തുന്നു