മനുഷ്യനിർമിതമല്ലാത്ത നഗരങ്ങൾ.

എല്ലാം നഗരങ്ങളും മനുഷ്യനിർമിതമല്ല..
ഉറുമ്പുകൾ നിർമിച്ചിട്ടുള്ള
തുരംഗപാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ
എനിക്കത് പറയാൻ സംശയമില്ല.

പെരുച്ചാഴികളുടെ സത്രങ്ങളിൽ
ഞാനന്തിയുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.