മായ

നില്‍ക്കുന്നേടത്തു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍
ഞാനുണ്ടെന്നൊരുതോന്നല്‍
എന്റെ കാല്‍ക്കീഴിലൊരു മണ്‍‌തരി
അതിന്മേല്‍ എന്റെ ഭാരങ്ങള്‍.
പാപങ്ങള്‍ നഖങ്ങളും
പുണ്യങ്ങള്‍ തൂവലുമായ
ഒരു മുള്‍മരമാണു ഞാന്‍

നില്‍ക്കുന്നേടത്തു നില്‍ക്കാത്തപ്പോള്‍
ഞാനുണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നല്‍
എന്റെ കാല്‍ക്കിഴിലില്ലൊരു നിഴല്‍
ആകാശത്തു ജെറ്റ് വിമാനം വരച്ച
വെളുത്ത വരമ്പു പോലെ
ഉള്ളതോ ഇല്ലാത്തതോ
എന്നറിയുംമുമ്പ്
മാഞ്ഞു മാഞ്ഞുപോകുന്നൊരു
വേഗതയാണു ഞാന്‍.