മുക്കുറ്റി

നാട്ടില്‍ച്ചെല്ലുമ്പോള്‍
മുക്കുറ്റിയോട്
ചോദിക്കണം
ചുരുങ്ങിയ
സ്ഥലത്തു നിന്ന്
ചുരുങ്ങിയ
ഇലകള്‍ കൊണ്ടും
ചുരുങ്ങിയ
ഇതളുകള്‍ കൊണ്ടും
ചുരുങ്ങിയ
നിറങ്ങള്‍ കൊണ്ടും
ചുരുങ്ങിയ
കാലത്തിനുള്ളില്‍
ഇത്ര വിശാലമായ സൌന്ദര്യം
വിരിയിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന്

നാട്ടില്‍ച്ചെല്ലുമ്പോള്‍
മുക്കുറ്റിയോട്
ചോദിക്കണം
ചുരുങ്ങിയ
ജീവിതത്തിലെ
ചുരുങ്ങിയ
അനുഭവങ്ങളുടെ
ചുരുങ്ങിയ
ഓര്‍മ്മകള്‍ വെച്ച്
ചുരുങ്ങിയ
വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടും
ചുരുങ്ങിയ
ഈണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും
ചുരുങ്ങിയ
കാലത്തിനുള്ളില്‍
ഒരു വിശാലമായ കവിത
എഴുതാന്‍ പഠിപ്പിക്കുമോ എന്ന്