ക,ക,കൊ,കാ...

കടല പൊതിയുന്ന
കടലാസായിപ്പിറന്നാലും മതി
കൊറിച്ചു തീരുംവരെ
കാത്തിരിക്കണമെന്നല്ലേ ഉള്ളു.