കുബ്ബൂസ്

ആഹാരത്തിന്റെ
രാഷ്ട്രീയം എന്ന
കാവ്യമീമാംസയില്‍
കുബ്ബൂസിനെക്കുറിച്ചും
കവിതയുണ്ട്‌

പപ്പടം മുതല്‍
പരിവട്ടം വരെയുള്ള
വിശപ്പിന്റെ എല്ലാ
വ്യാപ്തങ്ങളേയും
ഒരു റിയാലിന്റെ
ഒറ്റവട്ടം കൊണ്ട്‌
ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു
കുബ്ബൂസ്‌.

മഗല്ലനും
മലയാളിയും
കണ്ടെത്തിയ
വൃത്തപരിധികള്‍
കുബ്ബൂസിലൊന്നിക്കുന്നു
എന്നു തോന്നും.

റിയാദ്‌-തിരുവനന്തപുരം-
റിയാദ്‌ എന്ന
സ്വസ്ഥതക്കേടിന്റെ
ചുറ്റളവിലേക്ക്‌
ദഹിച്ചുചേരും മുന്‍പ്‌
പറയൂ കുബ്ബൂസേ

ഇനിയും
പരത്തിയിട്ടില്ലാത്ത
ഉരുളകളാണോ
നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്ക്‌ ചുറ്റും
കറങ്ങി നടക്കുന്നത്‌ ?


*അറബിനാട്ടിലെ റൊട്ടി