പേറ്

സ്നേഹത്തിന്റെ മാലാഖമാര്‍
വെറുപ്പിന്റെ ചീങ്കണ്ണികളെ പെറ്റു