വഞ്ചകന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ

വിശ്വസിക്കുക എന്ന
അവരുടെ ദൌര്‍ബല്യത്തെ
വഞ്ചിക്കുക എന്ന
എന്റെ ദൌര്‍ബല്യം കൊണ്ട്‌
ഞാന്‍ സമര്‍ത്ഥമായി നേരിട്ടു.
അല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍
കുരക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കില്ലെന്നും
ഒരുമയുണ്ടെങ്കില്‍
ഉലക്കമേലും കിടക്കാമെന്നും
കാക്കയ്ക്കും തന്‍കുഞ്ഞ്‌
പൊന്‍കുഞ്ഞാണെന്നുമൊക്കെയുള്ള
കിഴട്ടു വചനങ്ങള്‍ കണ്ണടച്ചു
വിശ്വസിക്കുന്ന പോങ്ങന്‍മാരെക്കൊണ്ട്‌
ഈ ലോകം നിറഞ്ഞുപോയേനെ