അകാരണം

ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ അകാരണമായി
കരയാറുണ്ട് മകന്‍,
ചെറുപ്പത്തില്‍ ഞാനും
ഉറക്കത്തില്‍ കരഞ്ഞിരുന്നത്രേ
മരുന്നിനും മന്ത്രത്തിനും പിടിതരാത്ത കരച്ചില്‍.

കുഞ്ഞുങ്ങളേ,
അകാരണമായി ജനിച്ചതിന്റേയും
അകാരണമായി ജീവിക്കേണ്ടിവരുന്നതിന്റേയും
അകാരണമായി പ്രണയിക്കേണ്ടതിന്റേയും
അകാരണമായി ജനിപ്പിക്കേണ്ടിവരുന്നതിന്റേയും
അകാരണമായ വേദനകള്‍
അകാരണമായ ആകുലതകള്‍
അകാരണമായ ആഴഭീതികള്‍
ഒക്കെ ഉറക്കത്തില്‍,
അകാലത്തില്‍,
അകാരണമായി
അനുഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാകുമോ
നിങ്ങളിങ്ങനെ
അകാരണമായി കരയുന്നത്;
ചിലനേരങ്ങളില്‍
ഒറ്റക്കുണര്‍ന്നിരിക്കുമ്പോള്‍
ഞങ്ങള്‍ മുതിര്‍ന്നവര്‍
അകാരണമായി കരയുന്നതുപോലെ..