വറ്റിപ്പോയി....

വേനല്‍ക്കാലത്തെ
കിണറു പോലെ
ചിലപ്പോള്‍ ഞാന്‍
വറ്റിപ്പോകും.
അപ്പോഴാണ് ഞാന്‍
എന്റെ ആഴമറിയുന്നത്
എന്തൊരു ശൂന്യതയാണിത് !
എത്ര കുന്നിടിച്ചു നിറച്ചാലും
നികരാത്ത കുഴി...