അത് നാൾക്ക് നാൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു

ഒരു പല്ലിയുടെ ചുംബനം
ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ ആക്കിത്തീർക്കുന്നതാണ്
പ്രണയം...
ഉടലില്ലാത്ത രണ്ട് ചിറകുകൾ
പങ്കയുടെ കാറ്റിൽ പറന്ന് പറന്ന് പറന്ന്
ആഹാ...

അടുപ്പില്ലാതെ വേകിക്കാവുന്ന
ഒരു കഷണം ഇറച്ചി
അതുകണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു
ലബ് ഡബ്
ഐ ലവ് യൂ
എന്ന് പരിഭാഷ

ലബ് ഡബ്..ലബ് ഡബ്
എന്ന ഭാഷ
നാൾക്ക് നാൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
ചുവരിലെ പല്ലിയെപ്പോലെ