9/8/08

അത് നാൾക്ക് നാൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു

ഒരു പല്ലിയുടെ ചുംബനം
ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ ആക്കിത്തീർക്കുന്നതാണ്
പ്രണയം...
ഉടലില്ലാത്ത രണ്ട് ചിറകുകൾ
പങ്കയുടെ കാറ്റിൽ പറന്ന് പറന്ന് പറന്ന്
ആഹാ...

അടുപ്പില്ലാതെ വേകിക്കാവുന്ന
ഒരു കഷണം ഇറച്ചി
അതുകണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു
ലബ് ഡബ്
ഐ ലവ് യൂ
എന്ന് പരിഭാഷ

ലബ് ഡബ്..ലബ് ഡബ്
എന്ന ഭാഷ
നാൾക്ക് നാൾ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു
ചുവരിലെ പല്ലിയെപ്പോലെ

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. "ഉടലില്ലാത്ത രണ്ട് ചിറകുകൾ
  പങ്കയുടെ കാറ്റിൽ പറന്ന് പറന്ന് പറന്ന്"

  ആഹാ...!!!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ഹൊ...ഇങ്ങനെയും ഒരു നിര്‍വചനമോ പ്രണയത്തിനു....ഗംഭീരം ട്ടോ...:)

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. അടുപ്പില്ലാതെ വേകിക്കാവുന്ന
  ഒരു കഷണം ഇറച്ചി!
  !!

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. ഒരു പല്ലിയുടെ ചുംബനം
  ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ ആക്കിത്തീർക്കുന്നതാണ്
  പ്രണയം...

  പ്രണയം... ആഹാ... പ്രണയം...

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 5. പ്രണയത്തിൽ സാഡിസം ഉണ്ടാവുമോ?

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ