കക്കൂസ്

കക്കൂസിന് കുഴിക്കുന്ന കുഴി
കിണറാകുന്നപോലെയാണ്
പലതും മലക്കം മറിയുന്നത്
കൊല്ലാൻ പോകുന്നവൻ
രക്ഷകനാകുന്നപോലെ
വേശ്യയായെത്തുന്നവൾ
പ്രേയസിയാകുന്നപോലെ
പ്രേമലേഖനങ്ങൾ
കവിതകളാകുന്നപോലെ
നിനച്ചിരിക്കാതെ പൊട്ടുന്ന ഒരുറവ
ലക്ഷ്യവും മാർഗവും മാറ്റും
ചരിത്രവും വർത്തമാനവും മാറും
ഭാവിയെക്കുറിച്ച് എന്നിട്ടും ഉറപ്പില്ല
ഉറവ വറ്റിയാൽ കിണർ
വീണ്ടും ഒരു കുഴിതന്നെയാകും
ചീഞ്ഞതൊക്കെ വലിച്ചെറിയാൻ ഒരു കുഴി
ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമതിന്
ഒരു മൂടിയിട്ട് കക്കൂസുമാക്കും