വിഷവരം

വിഷം കായ്ക്കുന്ന മരത്തിനു
ചുവട്ടിൽ തപസുചെയ്യുന്ന സന്യാസിക്ക്
വിഷം തന്നെയാണ്
വരം വേണ്ടത്
തിന്നു നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ
വിഷം തലയ്ക്കുമുകളിൽ
ഒരു വമ്പൻ ചക്കപോലെ
തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത്
അയാളറിഞ്ഞില്ല
ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടെന്നാൽ
അയാൾ വരം ചോദിക്കും
വിഷം തലയിൽ വീണ്
മരിക്കുകയും ചെയ്യും