എന്റെ വീട്

ഒരു വീടായാല്‍
ഒരോരുത്തര്‍ക്കും
ഓരോ കിടപ്പുമുറി വേണം
അവനവന്റെ
സ്വപ്നങ്ങള്‍ കാ‍ണാന്‍
ഓരോ‍ അടുക്കള വേണം
അവനവനെ
പാചകം ചെയ്യാന്‍

ഓരോ ജനാല വേണം
അവനവന്റെ
കാഴ്ച്കകള്‍ കാണാന്‍
ഓരോരോ വാതിലു വേണം
അവനവനെ
കയറ്റിയും ഇറക്കിയും
കതകടക്കാന്‍

എല്ലാം ഓരോന്നു
വേണമെങ്കിലും
എല്ലാരും ഒറ്റ ശ്വാസത്തില്‍
എന്റെ വീട് എന്റെ വീട്
എന്നു പറയുകയും വേണം
ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യം എന്റെ രാജ്യം
എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ