കുഴി കുഴി

ചത്തവരെ
കുഴിച്ചിട്ടു കുഴിച്ചിട്ടു
വിളഞ്ഞ മണ്ണായതു കൊണ്ടാണ്
ഭൂമിയില്‍ എന്തിനെക്കുറിച്ചറിയാനും
നമ്മള്‍ കുഴിച്ചുനോക്കുന്നത്.

ചരിത്രം കുഴിയിലാണ്
സാഹിത്യം കുഴിയിലാണ്
രാഷ്ട്രീയം കുഴിയിലാണ്
കുഴിച്ചു കുഴിച്ച് ഏറെ താഴെ
പോയതു കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള്‍
മുകളില്‍ നടക്കുന്നതൊന്നും
കാണാന്‍ കഴിയാത്തത്.